Управление на строително-инвестиционни проекти

Какво представляват строително-инвестиционните проекти?

Инвестиционно -строителният проект е комплекс от правоотношения, действия и документи, насочени към инвестиране в развитие, реконструкция и последваща експлоатация на съоръжения. Прилагат се в следните области:

Обосновка на икономическата осъществимост на строителството или реконструкцията, изчисляване на разходите, срокове на изплащане и прогнозни показатели за рентабилност.

При работа за набиране на средства за строителство от трети инвеститори (ако целият обем на капиталовите инвестиции не е направен от самия клиент).

При получаване на първоначални разрешителни за извършване на проучвания, проектиране и строителни работи.

При проектиране и проучване и въвеждане в експлоатация, изграждане или реконструкция на съоръжението, въвеждане в експлоатация.

При регистрация на разрешителни и документи за собственост на обекта.

За
процеса

За привличане на външни инвестиции и взаимодействие с кредиторите обикновено се изготвя единен бизнес план. Може да се споменава при преговори с контрагенти и правителствени агенции, банки и частни инвеститори. За да управлява инвестиционен и строителен проект на етапа на проучване, проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация, клиентът може да сключи споразумение с технически клиент, да му прехвърли всички необходими правомощия.

Видове строително-инвестиционни проекти

Те пряко зависят от вида на проекта, статуса на предприемача, вида на съоръжението в процеса на изграждане или реконструкция. Проектите се класифицират според следните типове:
По клас – мултипроекти, монопроекти, мегапроекти
По сложност на изпълнението – проста, сложна, много сложна
По източници на финансиране – търговски, бюджетни, смесени форми на съфинансиране
По отношение на обема на инвестициите – малки, средни и големи проекти
По срокове на изпълнение -краткосрочни, средносрочни и дългосрочни проекти
По вида на сградата, която се издига и сферата на дейност – жилищно строителство, изграждане на обществени и промишлени съоръжения, пътни и други специализирани конструкции.
Естествено, тази класификация е условна, тъй като един проект може да попадне в няколко категории и класове едновременно. Свържете се с нас за по-подробна информация.

Характеристики на управление на строително-инвестиционните проекти за различни обекти

Управлението на различни видове проекти се различава значително по отношение на целите и задачите, списъка с необходимата документация, опциите за одобрения и прегледи, стандартите за безопасност на съоръженията. Нашите специалисти ще ви помогнат при изясняването на всички нюанси във всеки конкретен случай.