Пълен инженеринг

Пълният инженеринг обединява всички дейности свързани с инвестиционното намерение, проектирането, изпълнението и поддръжката.

Комплексното разработване на проекта е всъщност архитектурен проект „до ключ“. Авторът на проектната документация започва създаването му с анализи. Той разглежда обекта за строителство и след това, ако клиентът разполага с цялата необходима документация, започва да разделя пространството на зони и да определя мястото, където се планира да бъде построена сградата. След това има разработване на планиране, фасади, инженерни мрежи и други неща. Всеки етап се одобрява от клиента и държавните агенции. На подготвителния етап се създава модел на фасадите, обмисля се вътрешната структура на сградата. След като концепцията е одобрена, архитектът започва да я детайлизира, извършвайки множество изчисления. След това строителството да може да започне незабавно.

За
процеса

Архитектурен проект

Архитектурният проект е неразделна част от строителните документи. Той съдържа архитектурните решения, необходими за създаване на строителни чертежи, планове и всяка една друга документация. Тези решения винаги се основават на технически, инженерни, икономически, екологични, санитарни и други изисквания за изграждащата се сграда.
Архитектурният раздел включва общи схеми на оформление, етажни планове, планове на вентилационни канали, списък на довършителните материали и т.н. Изготвяме я въз основа на скица, одобрена от клиента.

Проектиране на строителни конструкции

Основната задача на този етап е да се разработи много внимателно и подробно архитектурното решение. В зависимост от това какви конструкции са включени в определена сградна система (изработена от дърво, метал, камък), структурният участък има подзадачи, всяка от които се състои в разработване на свързващи възли, изчисляване на натоварванията, якостни характеристики и количеството от необходимите строителни материали.
Този раздел е помощник за строителите и отправна точка, с която да се уточни къде е необходимо да се укрепи структурата и къде, напротив, тя трябва да бъде олекотена, за да се избегнат ненужни разходи за строителни материали.
Единствено професионалист е в състояние да отговори точно на специфичните изисквания – какви секции и материали са необходими, на кои места си струва да се направи армировка, така че сградата да издържи възможно най-дълго във времето.

Инженерни секции

Те са проектирани така, че да създават комфортни и безопасни условия за живот или пребиваване в сградата. На този етап се създава проект за отоплителна и вентилационна система, канализация и водоснабдяване, електрическо оборудване и други. Това отчита изискванията за икономическата целесъобразност при избора на определена система от тръби, проводници, оборудване и така нататък. За разработването на инженерни секции са необходими оформления, разработени на етапа на архитектурен проект, както и първоначални данни от типа къде се намира обектът, дали е необходим климатик, изчисляване на топлотехниката, общ план, техническа задача за създаване на проекта и други.