Изграждане на ЦДГ с. Скутаре общ. Марица

“Изграждане на обект Целодневна детска градина в УПИ XVII 502.1753, детска градина, кв.41, по плана на с. Скутаре, Община Марица ” с РЗП 955,54 м²

Видове извършени СМР:

 • Дейности в част Конструктивна: изпълнение на земни работи, кофражни, арм ировъчни и бетонови работи;
 • Дейности по част Архитектурна: изпълнение на зидарии, сухо строителство, покривни топло и хидроизолации, изграждане на покрив ,
  фасадни обработки, вътрешни мазилки, настилки, монтаж на дограма, обзавеждане;
 • Дейности по част ВиК: изпълнение на водопровод, канализация, площадкови водопровод и канализация;
 • Дейности по част ОВК: климатична, вентилационна и отоплителна инсталации, изграждане на тръбна мрежа и котелен център и
  пожароизвестяване;
 • Дейности по част Елекрическа: вътрешно и външно ел захранване, телефонна и компютърна инсталация, звънчево домофонна и
  осветителна инсталация, играждане ел табла, заземителна и мълниезащитна инсталация;
 • Дейности по част Вертикална планировка;
 • Дейности по озеленяване и паркоустройство;