Изграждане на ЦДГ с. Рогош общ. Марица

Изграждане и обзавеждане на обект Детска ясла в Целодневна Детска градина УПИ XVI-502.1751 за детска градина, кв.15, по плана на с. Рогош, Община Марица с РЗП 550,31 м²

Видове извършени СМР:

  • Дейности в част Конструктивна: изпълнение на земни работи, кофражни, армировъчни и бетонови работи;
  • Дейности по част Архитектурна: изпълнение на зидарии, сухо строителство, покривни топло и хидроизолации, изграждане на покрив, фасадни обработки, вътрешни мазилки, настилки, монтаж на дограма, обзавеждане;
  • Дейности по част ВиК: изпълнение на водопровод, канализация, площадкови водопровод и канализация;
  • Дейности по част ОВК: климатична, вентилационна и отоплителна инсталации, изграждане на тръбна мрежа и котелен център и пожароизвестяване;
  • Дейности по част Елекрическа: вътрешно и външно ел захранване, телефонна и компютърна инсталация, звънчево – домофонна и осветителна инсталация, играждане ел табла, заземителна и мълниезащитна инсталация;
  • Дейности по част Вертикална планировка;